Taichi, Mac OS X, python3.7.3, fractal

# fractal.py
import taichi as ti
ti.init(arch=ti.gpu)

n = 320
pixels = ti.var(dt=ti.f32, shape=(n * 2, n))

@ti.func
def complex_sqr(z):
 return ti.Vector([z[0] ** 2 - z[1] ** 2, z[1] * z[0] * 2])

@ti.kernel
def paint(t: ti.f32):
 for i, j in pixels: # 对于所有像素,并行执行
  c = ti.Vector([-0.8, ti.sin(t) * 0.2])
  z = ti.Vector([float(i) / n - 1, float(j) / n - 0.5]) * 2
  iterations = 0
  while z.norm() < 20 and iterations < 50:
   z = complex_sqr(z) + c
   iterations += 1
  pixels[i, j] = 1 - iterations * 0.02

gui = ti.GUI("Fractal", (n * 2, n))

for i in range(1000000):
 paint(i * 0.03)
 gui.set_image(pixels)
 gui.show()

从官方网复制的代码,在上述环境中运行时,冒号处显示语法错误,如下:
37
函数参数在python3.7.3中有什么特别的吗?

语法错误指示符号,指示的是冒号处,即:。上述错误贴出时,错误指示符号指示的位置指示在冒号处,即t: ti.f32处的冒号处。

你确认python是3.7版本么?

image
这个是安装时候的环境

更新一下版本会怎么样呢?

 python -m pip install taichi==0.6.10